GermanyUSACanadaUKFranceEspanaItaliaNederlandsIndiaJapanChina
Logo 中国

挂号 | 登录 

DVB-T2

TBS 5220 (USB, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, HDTV)
缺货
2 投票, 平均: 4.0 出最多 52 投票, 平均: 4.0 出最多 52 投票, 平均: 4.0 出最多 52 投票, 平均: 4.0 出最多 52 投票, 平均: 4.0 出最多 5
OPTI-Combo DVB-T2/C (USB 2.0, 电视 Tuner, DVB-T2, DVB-C)
缺货
1 投票, 平均: 5.0 出最多 51 投票, 平均: 5.0 出最多 51 投票, 平均: 5.0 出最多 51 投票, 平均: 5.0 出最多 51 投票, 平均: 5.0 出最多 5
PCTV nanoStick T2 290e (USB, DVB-T, DVB-T2)
缺货
2 投票, 平均: 5.0 出最多 52 投票, 平均: 5.0 出最多 52 投票, 平均: 5.0 出最多 52 投票, 平均: 5.0 出最多 52 投票, 平均: 5.0 出最多 5
Technotrend TT-Connect CT2-4650 (USB, DVB-C, DVB-T, DVB-T2, CI Slot)
缺货
4 投票, 平均: 4.0 出最多 54 投票, 平均: 4.0 出最多 54 投票, 平均: 4.0 出最多 54 投票, 平均: 4.0 出最多 54 投票, 平均: 4.0 出最多 5
DVBSky T680C (USB, DVB-C, DVB-T2, CI Slot)
缺货
2 投票, 平均: 3.0 出最多 52 投票, 平均: 3.0 出最多 52 投票, 平均: 3.0 出最多 52 投票, 平均: 3.0 出最多 52 投票, 平均: 3.0 出最多 5